مددکاری-مشاوره

خدمات » مددکاری-مشاوره

تعداد بازدید : 20993

تاریخ ثبت : شنبه 2 بهمن 1395

ad

1-تشکیل واحد مددکاری جهت بررسی پرونده های معلولین تحت پوشش مالی بهزیستی ( 150 پرونده ) و توان یابان کاشانه

2-انجام امور مشاوره ای با کارشناسان امور اقتصادی و تولیدی در مورد نحوه اشتغال زایی و کسب درآمد و برخورداری از استقلال مالی برای توان یابان

3-تشکیل پرونده مددکاری جهت کلیه توان یابان .

4-تشکیل جلسات خصوصی با توان یابان و یا خانواده های آنان با کمک متخصصین حوزه روانشناسی و مشاوره

5-تشکیل جلسات اولیاء و مربیان و با حضور کارشناسان متخصص .

6-تشکیل جلسه مربیان و مسئولین موسسه جهت بررسی مسایل و مشکلات آموزشی و خانوادگی توان یابان .