هيات امناء

درباره ما » اعضای هئیت مدیره و امناء

تعداد بازدید : 30628

تاریخ ثبت : دو شنبه 22 اسفند 1390

ad

-دکتر سید علی ضیایی (رئیس هئیت مدیره)

2- حاج علی آقا پهلوانی 

3- دکتر حسین نجفی

4- دکتر حسین بوجاری

5-دکتر ماشاالله مدیحی

6-حاج علی فرزانه

7-حاج جواد علیزاده

8-حاج ماشاالله بخردی

9-حاج رضا عابدینی

10-حاج محمد کتابچی

11-حاج حسن شیرازی

12-مهندس تقی حجازی

13-مهندس مهدی هادی زاده

14-فطمه معیری

15-بدرالسادات گیوه چی

16-مهندس ناصر مشهدی زاده

17-حاج جواد شبانی

18-دکتر تقی شامخی

19-احمد یگانه مقدم

20-سید محسن عزیزی

21-مهندس مهدی توکلی

22-الله یار عطابخشی

23-مهندس محمد ثابت ایمان

24-اصغر پیله وریان

25-احمدرضا شاوردی

26-علی محمد الماسی

27-حاج مهدی کتابچی

28-دکتر حمید رضا فهیمی تبار

29-سعید گرام

30-بامداد متقی

31-حمید منصوری