هنر مند نقاش
توان یاب خانم فضه ریاضی
کارگاه خیاطی
سخن روز
‌"مهربانی" مهمترین اصل "انسانیت" است،اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم.